Normes de Funcionament

Si esteu interessats a obtenir més informació, podeu llegir la següent informació detallada.

Tramits Administratius

 • Per al procés de matriculació cal adjuntar al full d’ inscripció fotocòpies de: calendari de vacunes del vostre fill, DNI dels tutors legals, targeta sanitària del menor i documents de LOPD signats. El pagament de la matrícula per al curs següent es realitzarà a finals del mes de En el moment que un nen queda matriculat, els diners abonats per la inscripció no es retornaran.
 • El pagament de les mensualitats és íntegre per curs escolar de setembre a juliol. El Curs Escolar comprèn onze mesos (de setembre a juliol). La quota del mes de juliol serà abonada en dues mensualitats, la primera mitat en el mes de gener i la segona mitat en el mes d’ abril.
 • La manca d’ assistència no es té en compte en el pagament de la mensualitat. La mensualitat per ensenyament haurà de ser abonada durant els esmentats mesos. El pagament dels rebuts serà mensual de l’ 1 al 5 anticipat. L’ impagament suposarà la baixa de l’ alumne. El mes de gener el pagament de les mensualitats podria tenir una pujada corresponent a l’índex de preus de consum (IPC).
 • La inscripció en els Casals (Nadal, Setmana Santa i Estiu) seran per dies i setmanes. Un cop reservades aquestes no tindran caràcter devolutiu ja que es tenen en compte per a la programació i organització.
 • Davant qualsevol canvi en l’ assistència o servei demanat, s’ haurà d’ informar el coordinador del centre per mail amb una setmana d’ antelació per poder tenir-ho en compte en la programació.
 • Tota modificació que repercuteixi en el rebut dels seus fills han de comunicar-se al coordinador del centre per mail (mail de cada centre) deu dies abans de finalitzar el mes

Per resoldre qualsevol aspecte relacionat amb facturació i gestió administrativa es té que enviar un mail al servei d’administració (administracion@synaptia.es)

Salut i Benestar

 • Tenint en compte el protocol per evitar el contagi a l’escola, si el vostre fill/a ha contret alguna malaltia contagiosa, té símptomes de febre, gastroenteritis, bronquiolitis, otitis, conjuntivitis, erupcions cutànies, etc. s’informarà al centre i no assistirà fins que el metge realitzi un informe que garanteixi no ser una malaltia contagiosa. Vigilin els caps dels seus fills i en cas de polls, ho comuniquen al Centre i no el portin fins que aconsegueixin exterminar-los.
 • Per a l’ administració de qualsevol medicament, s’ haurà d’ emplenar el full de consentiment facilitat pel nostre centre, sempre sota control mèdic.
 • En cas d’ emergència, es comunicarà a la família seguint el següent procediment: trucada al servei de pediatria del Grup Synaptia i, en cas de ser necessari, es trucaria al 112.

Entrades i Sortides

 • Si la recollida del vostre fill/a és per una persona aliena, s’haurà de comunicar per mail al coordinador el nom complet i el número del DNI. En el moment de la recollida la persona haurà de mostrar el seu DNI per a la seva verificació.
 • Si es necessita deixar el cotxet al centre, la família l’ haurà de deixar-lo al lloc destinat per a aquest fi, plegat i identificat per garantir una major organització i optimitzar l’ espai.
 • Els nens/es amb sortida a les 12 hores que a les 12,15 hores estiguin encara al centre es considerarà que aquell dia es queda a dinar, amb la qual cosa es facturarà l’import corresponent a un dia individual de menjador.
 • Els nens/es amb sortida a les 17 hores que a les 17:15 hores estiguin encara al centre se’ls facturarà l’import corresponent a l’hora de permanència.

Uniformitat i Materials

 • L’uniforme d’estiu/hivern és obligatori durant la seva escolarització. Els nens han de venir al centre amb l’uniforme del centre, excepte l’aula de nadons, que es recomana l’ús de roba el més còmoda possible.
 • L’agenda electrònica és obligatòria i després de la matriculació, des d’administració se us donarà d’alta a la plataforma que utilitzem (Schooltivity) per poder tenir una comunicació i informació diària família-escola.
 • Per la seguretat del nostre fill/a no vindrà al centre amb complements de vestuari (cadenes als xumets, gomes, clips de cabell…) que poguessin posar en perill l’alumnat del centre. El centre no es farà responsable de la pèrdua d’ aquests objectes.
 • Totes les peces de vestir (samarretes, xandall, abric, etc..) hauran d’anar marcades amb nom i cognoms. El Centre no es farà responsable de la pèrdua de peces sense marcar.